Elore 1/2003, 10. vuosikerta
Julkaisija: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry., Joensuu
ISSN 1456-3010, URL: http://cc.joensuu.fi/~loristi/1_03/opa103.html
E-mail: loristi (at) cc.joensuu.fi

Seuraesittelyssä: Suomen Uskontotieteellinen Seura

Minna Opas


Suomen Uskontotieteellinen Seura, Religionsvetenskapliga Sällskapet i Finland r.y. perustettiin marraskuussa 1963. Seuran perustaminen katsottiin tarpeelliseksi, koska kiinnostus uskontotieteellistä tutkimusta kohtaan oli kasvanut nopeasti. Uskontotieteellistä tutkimusta tehtiinkin laajalti eri tieteenalojen, kuten folkloristiikan, kansatieteen ja sosiologian parissa. Samanaikaisesti suomalainen uskontotiede kasvavana tieteenalana oli saanut itsenäisen yliopistollisen statuksen ja suuri määrä uskontojen tutkimuksesta kiinnostuneita suomalaisia tutkijoita ja tieteentekijöitä liittyi kansainvälisiin uskontotieteellisiin seuroihin. Tutkijoilla ei kuitenkaan ollut Suomessa yhteistä foorumia, jossa uskontoja koskevaa tutkimusta olisi voitu käsitellä. Seuran perustamisen tarkoituksena olikin luoda tällainen foorumi ja näin edistää uskontotieteellistä tutkimusta. Lisäksi seuran katsottiin voivan edustaa Suomea kansainvälisessä uskontotieteilijöiden yhteistyöelimessä, International Association for the History of Religions -järjestössä (IAHR). Suomen Uskontotieteellisestä Seurasta tulikin IAHR:n jäsen vuonna 1965.

Seuran ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin professori Martti Haavio. Seuran jäsenmäärä kipusi nopeasti, sillä vuoden 1964 lopulla seuraan kuului jo 47 jäsentä. Kymmenen vuotta myöhemmin (vuonna 1973) seuran jäsenmäärä oli 110 henkeä. Martti Haavion jälkeen seuran puheenjohtajina ovat toimineet Lauri Honko, Juha Pentikäinen, Tore Ahlbäck ja Nils G. Holm.

Suomen Uskontotieteellisen Seuran aikakausjulkaisu Temenos perustettiin vuonna 1965. Aloitteen julkaisun perustamiseksi teki professori Lauri Honko, josta tuli myös lehden ensimmäinen päätoimittaja. Temenos on ainoa vieraskielinen uskontotieteellinen julkaisu Pohjoismaissa. Lehden toimituskuntaan on sen perustamisesta lähtien kuulunut tieteentekijöitä ei ainoastaan Suomesta vaan myös muista Pohjoismaista. Tätä yhteispohjoismaista julkaisua tukee Nordiska Publikationsnämnden för Humanistiska Tidskrifter (NOP-H). Temenoksen uusina päätoimittajina aloittivat vuonna 2003 prof. Nils G. Holm ja prof. Veikko Anttonen.

Vuonna 1987 Suomen Uskontotieteellinen seura teki aloitteen pohjoismaisten uskonnontutkijoiden yhteistyöelimen perustamiseksi. Aloitteen pohjalta perustettiinkin pohjoismainen uskontotieteellinen yhteistyökomitea, Nordiska Samarbetskommittén för Religionshistorisk forskning (NORREL).

Uskontotieteellisen Seuran toiminta on ollut aktiivista koko sen toiminta-ajan. Seura on järjestänyt kolme kertaa IAHR:n kansainvälisen kongressin Suomessa. Vuonna 1973 Turussa järjestetyn kongressin teemana oli Methodology of the Science of Religion ja sen toteuttivat Lauri Honko ja Aili Nenola. Kongressiin osallistui 78 tutkijaa viidestätoista eri maasta. Toinen kongressi pidettiin Helsingissä vuonna 1990, jolloin aiheena oli Northern Religion and Shamanism. Tuolloin kongressin järjestelyistä vastasivat Juha Pentikäinen ja Veikko Anttonen. Kolmas kongressi oli jälleen Turussa vuonna 1997. Kongressi pyrki palaamaan ensimmäisen Suomessa järjestetyn kongressin teemaan ja aiheena olikin Methodology in the Study of Religions. Vuoden 1997 kongressin toteuttivat Tore Ahlbäck, Tuija Hovi ja Anne Puuronen.

Vuonna 2001 seura liittyi European Association for the Study of Religion -järjestön (EASR) jäseneksi. EASR:n varapuheenjohtajana toimii dosentti Helena Helve. EASR:n vuoden 2005 konferenssi järjestetään Suomen Uskontotieteellisen Seuran isännöimänä Suomessa.

Suomen Uskontotieteellinen Seura on edelleen tärkeä foorumi uskontotieteen opettajille ja tutkijoille Helsingin yliopistossa, Turun yliopistossa ja Åbo Akademissa sekä tutkijoille uskontotieteen lähitieteiden parissa. Seuran nykyinen jäsenmäärä on noin 140 henkeä. Vuonna 2002 voimaan tullut sääntömuutos mahdollistaa nyt myös opiskelijajäsenten mukaantulon seuran jäseneksi ja mukaan seuran toimintaan. Opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki uskontotieteen ja sen lähialojen opiskelijat. Seuran toimintaan kuuluvat jäsenkokoukset, Uskontotieteen päivät, erilaiset vierailijaluennot ja seminaarit sekä Temenoksen julkaiseminen. Seuran jäsenyys oikeuttaa myös osallistumaan IAHR:n ja EASR:n kongresseihin. IAHR:n seuraava kongressi järjestetään Tokiossa vuonna 2005 ja EASR:n kongressi 2004 Espanjassa.

Vuonna 2003 Suomen Uskontotieteellisen Seuran perustamisesta on kulunut 40 vuotta. Seuran juhlaseminaari järjestetään Turussa lokakuun lopulla. Aiheena on Theory and Method in the Study of Folk Religion. Samalla luodaan katsaus seuran tähänastiseen historiaan sekä uskontotieteen asemaan ja tilanteeseen niin Suomessa kuin Pohjoismaissa.

Suomen Uskontotieteelliseen Seuraan voi hakea jäseneksi tai opiskelijajäseneksi lähettämällä vapaamuotoinen hakemus seuran puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle tai sihteerille. Hakemuksesta tulisi käydä ilmi yhteystietojen (osoite, puhelin, sähköposti) lisäksi perustelut jäsenyydelle sekä opiskelijoilta pääaine ja muut uskontotieteen lähialojen opinnot. Seuran jäsenmaksu on varsinaisilta jäseniltä 20 € ja opiskelijajäseniltä 10 €. Seuralla on oma sähköpostilista, jolle kaikki jäsenet voivat kuulua. Listalla ilmoitetaan seuran asioista sekä erilaisista uskontotieteen alaan kuuluvista tapahtumista.

Yhteystiedot:
Puheenjohtaja:
Professor Nils G. Holm
Religionsvetenskap
Biskopsgatan 10 B
20500 Åbo
nholm (at) utu.fi

Varapuheenjohtaja:
Professori Veikko Anttonen
Kulttuurien tutkimuksen laitos
Uskontotiede
20014 Turun yliopisto
veikko.anttonen (at) utu.fi

Sihteeri: FM Minna Opas (yhteystiedot alla)

Minna Opas, FM
Turun yliopisto
minna.opas (at) utu.fi