Eerika Koskinen-Koivisto: Tutkimuskohteena läheinen ihminen

Tutkimuskohteena läheinen ihminen

Refleksiivisen ja dialogisen tutkimusotteen mahdollisuudet ja rajoitteet etnografisessa tutkimuksessa

Eerika Koskinen-Koivisto

Moni perinteentutkija, kansatieteilijä tai folkloristi haastattelee jossain vaiheessa itselleen läheistä ihmistä, sukulaista tai ystävää. Jokainen tutkimusasetelma on aina erityinen, ja tässä artikkelissa asetelmaa määrittää erityisesti tutkijan aiempi, jatkuva ja muuttuva suhde tutkittavaan. Palaan tässä artikkelissa tarkastelemaan omaa väitöskirjaprosessiani ja lähestyn sitä niin refleksiivisestä kuin dialogisestakin viitekehyksestä käsin.

Olen tutkinut väitöskirjassani (Koskinen-Koivisto 2013) isoäitini Elsa Koskisen (s. 1927) kertomuksia elämästään ja paikastaan maailmassa. Olen ollut kiinnostunut erityisesti hänen kokemuksistaan sukupuolesta, luokasta ja työstä sekä näillä elämänalueilla tapahtuneista muutoksista. Väitöskirjassani pyrin analysoimaan Elsan kertomuksia paitsi suhteessa hänen elämänhistoriaansa ja kokemustensa kirjoon, myös kulttuurisen kontekstiin, jonka pitkä aikajänne ulottuu menneisyydestä nykypäivään.

Artikkeliin