Elore – verkossa vuodesta 1994

Elore (ISSN 1456-3010) on tiettävästi Suomen vanhin vapaan saatavuuden tieteellinen verkkolehti. Elorea julkaisee Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry. Elore tarjoaa folkloristiikan ja sen lähialojen tutkijoille suomen- tai ruotsinkielisen julkaisukanavan ja kannustaa kirjoittamaan ja ajattelemaan omalla äidinkielellä. Lehti ilmestyy säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa, ja sen ensisijaiset julkaisukielet ovat suomi ja ruotsi. Elore käyttää artikkelien toimittamisessa asiantuntija-arvioijia (referoijat). Artikkelit luetteloidaan kotimaiseen artikkeliviitetietokantaan ARTOon ja kansainväliseen MLA International Bibliography -viitetietokantaan.

Elore on saanut Tieteellisten seurain valtuuskunnan julkaisutukea vuoden 2006 alusta alkaen – eli heti kun julkaisutukia ohjattiin myös verkossa vapaasti julkaistaville lehdille. Vuonna 2011 Elore luokiteltiin Julkaisufoorumi-hankkeessa luokan kaksi julkaisuksi (johtava taso).

Vuonna 1994 perustettua Elorea on alusta alkaen toimitettu yhteistoimin ja kiinteässä yhteistyössä alan yliopistolaitosten kanssa. Lehden tavoitteena on tukea nuoria, uraansa aloittelevia tutkijoita tarjoamalla heille julkaisu, jonka parissa voidaan oppia tieteellisen kirjoittamisen ja julkaisemisen käytäntöjä. Lehden toimituskuntaan kuuluu niin jatko-opiskelijoita kuin pidemmällä tutkijanurallaan olevia tutkijoitakin. Artikkelitoimituksessa työskentelee ainoastaan väitelleitä tohtoreita. Lehden toimituskuntaan kuuluu toimittajia kaikilta niiltä yliopistopaikkakunnilta, joissa Suomessa opetetaan folkloristiikkaa tai perinteentutkimusta (Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Turku).

Eloren perustaminen ja tavoitteet

Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry (SKTS) päätti lehden perustamiskokouksessa aloittaa Elektroloristin julkaisemisen verkossa. Verkkolehti-muodon arveltiin kannustavan aloittelevia kirjoittajia, koska verkkojulkaiseminen oli vielä 1990-luvun puolivälin akateemisessa maailmassa uutta. Lisäksi ajateltiin, että verkkolehti olisi myös ei-akateemisen lukijakunnan saatavilla, mikä on edelleen tärkeä seikka Eloren toimintafilosofiassa.

Elore on ilmestynyt säännöllisesti kahdesti vuodessa koko toiminta-aikansa. Se täyttää korkeatasoiselle tiedejulkaisulle asetetut kriteerit, mitä pidetään toimitustyön lähtökohtana. Elore on monipuolinen, koko maan tutkimusvolyymin kattava, keskusteleva ja innovatiivinen tiedejulkaisu ja jo vakiintunut osa folkloristista yhteisöä. Sen kirjoittajakuntaan kuuluvat lähes kaikki alan suomalaiset professorit, dosentit ja väitelleet tohtorit. Nuorempi tutkijakoulutettavien polvi on ottanut lehden alusta asti omakseen. Eloressa julkaistaan myös lähialojen tutkijoiden kirjoituksia, jos ne ovat folkloristisesti ja kulttuurintutkimuksellisesti kiinnostavia. Toimituskunta on saanut yhteydenottoja myös eri puolilta maailmaa.

Eloressa julkaistavat kirjoitukset jaotellaan jo toimitusvaiheessa kolmeen osaan: a) artikkeleihin ja katsauksiin, b) ajankohtaisiin teksteihin ja c) kirja-arvioihin. Kullakin osastolla on vastuutoimittajansa. Eloren toimitusperiaatteina ovat kirjoitusten tieteellinen kiinnostavuus, argumentaatio, lähteiden oikea käyttö ja nuoria tutkijoita eteenpäin kannustava palaute.

Kiinteä yhteistyö Eloren, Suomen Kansantietouden Tutkijain Seuran, yliopistojen laitosten ja muiden alan tieteellisten instituutioiden (SKS, arkistot, tutkijakoulut) välillä on näkynyt erityisesti Eloren teemanumeroissa. Niissä on myös kokeiltu uudenlaisia kirjoittamisen ja keskustelun tapoja.

Elorea on kehitetty systemaattisesti lehden toiminnan vakiinnuttua 1990-luvun lopulta alkaen. Lehdessä on säännöllisesti ollut pääkirjoitus, ja lehden palstoilla seurataan varsin kattavasti alan tapahtumia (seminaariraportit, asiantuntijahaastattelut, lectiot, kirja-arviot). Numerossa 2/2003 siirryttiin artikkeleiden asiantuntija-arviointiin (referoijat), ja samasta numerosta alkoi käytäntö julkaista joltakulta alan ansioituneelta asiantuntijalta pyydetty kolumni. Vuoden 2003 lopulla julkaistiin myös Romppu-Elore, jossa CD-romille talletettiin kaikki siihen mennessä ilmestyneet lehden numerot lisättynä kirjoittaja- ja otsikkohakemistoilla. Artikkeleiden englanninkielisten abstraktien julkaiseminen aloitettiin numerossa 2/2004.

Jokaisen numeron alkuperäisversiosta on toimitettu paperituloste Helsingin Yliopiston Kirjaston vapaakappalekokoelman lisäksi alan yliopistolaitosten kirjastoihin sekä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjastoon. Elorella on oma ISBN -numero, ja se luetteloidaan ARTO-tietokantaan. Lehti on perustamisestaan lähtien ollut mukana elektronisten julkaisujen kokeiluprojektissa, ELEKTRAssa, jota kautta lehti on myös saatavilla vapaasti.

Elore avoimen verkkojulkaisemisen kehittäjänä

Elore on tunnettu ja arvostettu verkkojulkaisija. Se mainitaan usein yhtenä ensimmäisistä täysin avoimeen saatavuuteen perustuvista tiedejulkaisuista Suomessa. Eloren tieteellinen taso nousi korkeaksi vertaisarviointiin siirtymisen ja TSV:n julkaisutuen vakiintumisen myötä. Merkittäviä uudistuksia ovat olleet myös vuonna 2005 talkoovoimin toteutettu kotisivujen uudistaminen, jonka yhteydessä julkaistavat tekstit siirrettiin palvelemille pdf-muodossa.  Vuonna 2014 Eloren kotisivut uudistettiin jälleen. Uudistuksen tarkoituksena oli lisätä sivujen käytettävyyttä selkeyttämällä sivujen rakennetta ja lisäämällä sivuille kauan kaivattu hakukone.

Elore on ollut vuodesta 2006 mukana TSV:n verkkopalvelujen toteuttamassa OJS – Open Journal System -pilottihankkeessa (OJS = a journal management and publishing system). Elore toimi systeemin koekäyttäjänä kolmen muun suomalaisen tiedelehden kanssa. Elore siirtyi OJS-systeemiin numerosta 1/2007 alkaen; samalla kotisivut siirtyivät TSV:n palvelimelle ja lehti sai verkkotunnuksen (elore.fi) ja otti käyttöön osoitteen www.elore.fi.