Kanavointi ja jakautunut yrittäjyys

– new age -henkisyyden ja yrittäjyyden yhdistämisen rajat ja mahdollisuudet

Katriina Hulkkonen

 

Tarkastelen artikkelissa etnografisen aineiston avulla kanavointia tekevien henkilöiden yrittäjyyttä Suomessa. Kanavoinnilla tarkoitetaan tiedon välittämistä toisilta olemisen taajuuksilta eli yleensä erilaisilta henkiolennoilta. Kanavoinnin tarkoituksena on auttaa ihmisiä antamalla heille ohjeita ja tukea. Tutkimuskirjallisuudessa sitä pidetään yhtenä new age -henkisyyden keskeisistä ilmiöistä. Artikkelin aineisto koostuu monipaikkaisen etnografian avulla muodostetusta haastattelu- ja havainnointiaineistosta sekä new age -kirjallisuudesta.

Kysyn artikkelissa, miten yrittäjyyden logiikka ja new age -tyyppisen henkisyyden logiikka rajoittavat toisiaan ja mitä ne mahdollistavat. Tarkastelen aihetta käsittelemällä kanavointiin liittyvän yrittäjyyden ominaispiirteitä, yrittäjien käsityksiä markkinoinnista sekä rahaan liittyviä näkemyksiä. Hyödynnän artikkelissa toimijaverkkoteorian ajatusta verkostosta sekä ihmisten ja ei-ihmisten kytköksistä. Esitän, että kanavointia tekevien henkilöiden yrittäjyyttä voidaan kuvata käsitteellä jakautunut yrittäjyys. Se ilmentää toimintaa ja yrittäjyyttä, joka on jakautunut useiden toimijoiden, erityisesti yrittäjien ja henkiolentojen, mutta myös asiakkaiden sekä erilaisten välineiden kesken. Kanavointia tekevien yrittäjien elämässä yrittäjyys ja henkisyys ovat vahvasti yhteen kietoutuneita. Yrittäjät kokevat, että ihmisten auttaminen kanavoinnin avulla on heidän elämäntehtävänsä. Toisaalta henkimaailmasuhteeseen perustuva työ asettaa yrittäjät yhteiskunnan marginaaleihin.

Lue artikkeli

 

Channelling and Shared Entrepreneurship:

Limits and Possibilities of Combining New Age Spirituality and Business

This article is concerned with the relationship between entrepreneurship and New Age spirituality. It is an ethnographical enquiry into channels’ (persons who do channelling) entrepreneurship in today’s Finland. Channelling refers to an ability to receive and transmit information from other levels of being, usually from spirits. The purpose of channelling is mainly to help the client or the audience by giving them advice and support. The research materials consist mainly of interviews and New Age literature.

In this article, I concentrate on how the logic of business and the logic of New Age spirituality, on one hand, restrict each other and, on the other hand, enable something. I use the actor-network theory and its idea of network as a tool to explore channels’ entrepreneurship and action. I suggest that the concept of shared entrepreneurship can be used to describe channels’ entrepreneurship and their co-operation with the non-human entities. It denotes the entrepreneurship that is distributed between different actors: especially channels, spirits, customers, and material things. In the life of channels, the spirituality and business are deeply intertwined. Channels opine that helping people is their vocation, yet at the same time their work may expose them to cultural marginalization, which can make their lives more difficult.

Read the article