Ajankohtaiset

Eloren ajankohtaista-osiossa julkaistaan puheenvuoroja, lectioita, tieteenalan keskeisten henkilöiden haastatteluja, konferenssi- ja seminaariraportteja sekä esimerkiksi tutkimushankkeiden tai tieteellisten seurojen esittelyjä. Kuka tahansa Eloren lukija voi tarjota palstalle tekstinsä. Kirjoittaja ottaa yhteyttä palstan vastaaviin toimittajiin ja sopii asiasta ennen kirjoitustyön aloittamista. Käsikirjoitus lähetetään ajankohtaistoimitukselle sähköpostin liitetiedostona (docx, doc, rtf; ei pdf-tiedostoja). Tarkista kevään ja syksyn numeroiden julkaisuaikataulu. Elore toimittaa kaikki julkaistavat tekstit, joten toimittajat ovat tarpeen vaatiessa yhteydessä kirjoittajaan.

Ajankohtaista-osiossa julkaistavat tekstit keskittyvät yhteen teemaan tai näkökulmaan. Kirjoittajan tulee miettiä, miten teksti linkittyy Eloren tieteenaloihin ja mitä kiinnostavaa se tarjoaa lukijoille. Parhaassa tapauksessa palstalla keskustelevat erilaiset aiheet sekä monenikäiset, eri yliopistoissa työskentelevät ja erilaisiin tutkimusaiheisiin perehtyneet tutkijat. Elore kutsuukin kaikkia perinteentutkimuksen ja sitä sivuavien alojen tutkijoita, asiantuntijoita ja opiskelijoita keskustelemaan ja kirjoittamaan palstalla.

Ohjeita kirjoittajalle

Ajankohtaista-osion tekstit ovat pituudeltaan noin 900–1600 sanaa (enintään 15 000 merkkiä). Muotoilussa käytetään 1,5 riviväliä ja 12 pistekoon Times New Roman-kirjaintyyppiä. Käsikirjoitukseen tulee liittää mukaan kirjoittajan yhteystiedot. Teknisessä muotoilussa noudatetaan Eloren yleisiä kirjoitusohjeita.

Tekstille annetaan otsikko ja tarpeen vaatiessa väliotsikoita. Tekstin alkuun merkitään sen tiedot seuraavan mallin mukaan tai sitä tapauskohtaisesti soveltaen:

Tekstityyppi (Seminaari- tai konferenssiraportti, Lectio, Puheenvuoro, Haastattelu tai Hanke- tai seuraesittely. Neuvottele muista tekstityypeistä ajankohtaistoimituksen kanssa.)

Tekstin otsikko

Seminaarin tai konferenssin nimi, päivämäärä ja paikka TAI

Lectio praecursoria Siinäjasiinä yliopistossa xx.xx.20xx

Kirjoittajan nimi

Tekstin loppuun liitetään vapaamuotoisesti tieto kirjoittajan oppiarvosta, ammatista sekä toimi- tai kotipaikasta:

Filosofian tohtori Maija Malli toimii folkloristiikan tutkijana Turun yliopistossa.

Lectiot

Lectiot julkaistaan lähes sellaisenaan. Lectioon tulee kuitenkin lisätä otsikko, väliotsikot, lähdeluettelo (jos tarpeen) ja kirjoittajaesittely sekä tiedot väitöskirjasta. Kaikessa muotoiluissa noudatetaan teknisen muotoilun ohjeita. Toimituksessa tarkistetaan lection kieliasu ja tekninen toteutus.

Seminaari- ja konferenssiraportit

Raporteissa tuodaan esiin seminaareissa ja konferensseissa esiin tulleita kiinnostavia näkökulmia ja keskusteluja. Mahdollisuuksien mukaan tulisi välttää luettelomaista alustajien esittelyä ja seminaariohjelmasta suoraan poimitun informaation toistamista. Persoonallinen, reflektoiva ote on sallittua ja hyvin toteutettuna antoisa tapa kuvailla konferenssikokemusta.

Seura- ja tutkimushanke-esittelyt

Seura- ja tutkimushanke-esittelyissä esitellään seuran tai hankkeen lähtökohdat, osallistujat tai toimijat, tutkimusaiheet ja keskeiset toimintatavat. Tekstin loppuun merkitään seuran ja tutkimushankkeen yhteystiedot, etenkin mahdolliset internetsivut.

Puheenvuorot ja haastattelut

Puheenvuoro käsittelee ajankohtaista kysymystä tiiviisti ja pyrkien vaikuttamaan lukijaan. Puheenvuorossa voi esittää kritiikkiä tai kehuja jotain asiaa tai ilmiötä kohtaan, mutta tärkeää on rakentava keskustelu ja hyvät perustelut.

Haastatteluja tehdään usein Eloren tieteenaloilla toimivien henkilöiden erityisen työn esiin tuomiseksi tai esimerkiksi merkkipäivien muistamiseksi.

Kirjoittajan vastuu

Jokaisen käsikirjoituksen julkaisukelpoisuuden arvioi päätoimittaja yhdessä palstan toimittajien kanssa. Kirjoittaessa on hyvä muistaa tieteellisen keskustelun tavoite: julkaistavat tekstit vievät tieteellistä keskustelua eteenpäin, ja ne on osoitettu Elorea lukevalle yleisölle. Open access eli vapaa saatavuus internetissä on Eloren kirjoittajalle sekä mahdollisuus että vastuu. Tieteen ulkopuoliset seikat eivät saa vaikuttaa julkaistavan tekstin sisältöön. Esimerkiksi kritiikkiä saa ja pitääkin esittää, mutta sen on oltava perusteltua, rakentavaa ja eettisesti kestävällä pohjalla.

Kirjoittaja on itse vastuussa tekstinsä sisällöstä eivätkä tekstit edusta Eloren tai Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry:n kantaa. Toimitus pidättää itselleen oikeuden päättää tekstien julkaisusta prosessin kaikissa vaiheissa.