Vertaisarvioinnin kuvaus

VA_tunnus_tekstein_pieniKaikki julkaistaviksi aiotut tutkimusartikkelit käyvät läpi vertaisarvioinnin. Pääkirjoitukset, katsaukset, kolumnit, kirja-arvostelut sekä ajankohtaistekstit arvioidaan ja toimitetaan Eloren toimituksessa ja ne julkaistaan ilman refereearviointia.

Elore noudattaa vertaisarvioinnissa Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan arviointiohjeistoa sekä Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeita.

Tutkimusartikkelien käsikirjoitukset käsittelee päätoimittaja ja vähintään yksi artikkelitoimitukseen kuuluva toimittaja. Päätoimittaja ja toimittaja tekevät alustavan arvion käsikirjoituksen sopivuudesta Eloreen ja päättävät vertaisarviointiprosessin käynnistämisestä. Julkaisuehdotuksen tekijälle lähetetään 30 päivän kuluessa tieto julkaisuehdotuksen hylkäämisestä tai vertaisarviointiprosessin käynnistämisestä ja sen aikataulusta. Ennen käsikirjoituksen lähettämistä vertaisarviointiin kirjoittajalta pyydetään useimmiten muokkaamaan artikkelikäsikirjoitusta, ennen kuin se lähetetään vertaisarviointiin.

Päätoimittaja pyytää lausunnot käsikirjoituksen tieteellisestä julkaisukelpoisuudesta vähintään kahdelta arviointitehtävään kutsutulta henkilöltä. Arvioijat ovat toimituksen ulkopuolisia ja suhteessa arvioitavaan käsikirjoitukseen riippumattomia väitelleitä tutkijoita tai muita tieteenalan asiantuntijoita. Arvioijat toimivat anonyymisti, eli arvioijien henkilöllisyys salataan artikkelin kirjoittajilta, eikä arvioijille ilmoiteta kirjoittajan henkilöllisyyttä.

Arvioitsijat hyödyntävät arviointilausuntoa kirjoittaessaan Artikkelin arviointiohjeet, jossa arvioidaan muun muassa artikkelin kiinnostavuutta tieteenalan kannalta, kysymyksenasettelun ja viitekehyksen selkeyttä, aineiston esittelyä ja käyttöä, tutkimuseettisten kysymysten huomioonottamista, tutkimuskirjallisuuden käyttöä ja osallistumista tieteelliseen keskusteluun sekä tutkimustulosten johdonmukaisuutta. Kukin arvioija esittää joko julkaisuehdotuksen hylkäämistä tai sen hyväksymistä sellaisenaan tai määrätyin muutoksin.

Lausuntojen pohjalta päätoimittaja tekee lopullisen päätöksen tarjotun käsikirjoituksen julkaisemisesta. Tekijöille lähetetään 60 päivän kuluessa arviointiprosessin käynnistämisestä tieto julkaisuehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä, sekä mahdolliset julkaisemisen edellytyksenä pidettävät käsikirjoitusta koskevat muutosehdotukset. Samalla tekijöille lähetetään arvioijien lausunnot tai päätoimittajan tiivistelmä niistä.

Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura säilyttää kaikkien vertaisarvioitujen tutkimusartikkeleiden julkaisuehdotuksen ja arvioijien nimet.