Kirja-arvio

Elore tarjoaa kirjoja arvioitavaksi Suomen Kansantietouden Tutkijain Seuran sähköpostilistalla, mutta arvioitavaksi voi tarjota myös listan ulkopuolisia kirjoja. Kun arvioitavaksi löytyy jokin uusi kirja, kirjoittajan tulee ottaa yhteyttä kirja-arvioista vastaaviin toimittajiin ja sopia asiasta ennen kirjoitustyön aloittamista. Eloressa arvioitavat kirjat ovat folkloristiikan ja lähialojen tieteellisiä tutkimuksia sekä tutkimusartikkelikokoelmia. Eloressa ei julkaista yleistajuisten tietokirjojen arvioita.

Käsikirjoitus lähetetään kirja-arviotoimitukselle sähköpostin liitetiedostona (doc, dox, rtf; ei pdf-tiedostoja). Tarkista kevään ja syksyn numeroiden julkaisuaikataulu. Elore toimittaa kaikki julkaistavat tekstit, joten kirja-arviotoimittajat ovat tarpeen vaatiessa yhteydessä kirjoittajaan. Palkkioksi kirjoittaja saa arvioimansa kirjan. Osa arvioitavista kirjoista on saatavilla ainoastaan verkkojulkaisuna.

Myös kirja-arviot toimitetaan huolella. Kirjoittaja työstää kirja-arvion käsikirjoitusta yhteistyössä toimittajien kanssa. Toimitusprosessin tavoitteena on hioa ja viimeistellä kirja-arvio mahdollisimman hyväksi tekstiksi.

Ohjeita kirjoittajalle

Kirja-arvion pituus vaihtelee teoksen sisällön ja arvion kirjoittajan sanomisen määrän mukaan; suositeltava pituus on 900–1500 sanaa. Muotoilussa käytetään 1,5 riviväliä ja 12 pistekoon Times New Roman-kirjaintyyppiä. Käsikirjoitukseen tulee liittää mukaan kirjoittajan yhteystiedot. Teknisessä muotoilussa noudatetaan Eloren yleisiä kirjoitusohjeita.

Kirja-arviolle annetaan aina oma otsikko, joka on eri kuin arvioitavan kirjan otsikko. Arviossa on hyvä käyttää väliotsikoita. Arvion alkuun, heti otsikon alle, liitetään tiedot arvioitavasta teoksesta ja kirja-arvion kirjoittajasta seuraavan mallin mukaan:

Kirja-arvio

Hyviä ohjeita tieteellisen tekstin kirjoittajille (otsikko)
Kinnunen, Merja & Olli Löytty (toim.) 2002: Tieteellinen kirjoittaminen. Tampere: Vastapaino. 349 sivua.
Maija Malli

Tekstin loppuun liitetään vapaamuotoisesti tieto kirjoittajan oppiarvosta, ammatista sekä toimi- tai kotipaikasta:

Filosofian tohtori Maija Malli toimii folkloristiikan tutkijana Turun yliopistossa.

Hyvä teksti

Kirja-arvion tarkoituksena on esitellä käsillä oleva kirja, mutta arviossa ei kuitenkaan referoida kirjan sisältöä tai rakennetta yksityiskohtaisesti. Arvioijan tulee taustoittaa teosta ja kertoa lukijoille, mihin tutkimustraditioon tai -suuntauksiin se liittyy, mitkä ovat sen tavoitteet, näkökulmat ja metodologiset valinnat. Tekstissä on hyvä pohtia sitäkin, miksi arvioitava kirja on kiinnostava ja mitä annettavaa sillä on perinteentutkimukselle tai yleisemmin kulttuurien tutkimukselle. Tällöin on käytävä selkeästi ilmi, mikä on arvioitavan kirjan tekstiä tai sen referointia, mikä taas arvion kirjoittajan omia ajatuksia.

Arvioija voi katsoa kirjaa omien tutkimuksellisten silmälasiensa läpi: mitä itseä kiinnostavaa kirjassa on, miten se hyödyttää omaa tutkimusta ja millaisia ajatuksia se herättää. Aina on kuitenkin muistettava teoksen lähtökohdat ja tavoitteet. Jos arvioitavana on toisella tieteenalalla ilmestynyt tutkimus, sitä ei pidä arvioida pelkästään oman tieteenalan tai oman tutkimuksen näkökulmasta. Hyvä kirja-arvio antaa tilaa kirjalle ja sen erityisyydelle. Kirja-arviossa tulisi pyrkiä tiiviyteen ja terävyyteen: Artikkelikokoelmien arvioissa ei ole tarpeen tuoda esiin kaikkia kirjan artikkeleita ja niiden referointia tulisikin välttää. Suositeltavampaa on keskittyä esimerkiksi osaan artikkeleista, kirjoittajaa erityisesti kiinnostavaan teemaan tai sitten pyrkiä hahmottamaan teosta kokonaisuutena. Löyhiä yhteenvetoja kirjasta kokonaisuudessaan ”hyvänä pakettina” pitäisi välttää.

Kirjoittajan vastuu

Kirjoitettaessa on hyvä muistaa tieteellisen keskustelun tavoite: julkaistavat tekstit vievät tieteellistä keskustelua eteenpäin, ja ne on osoitettu Elorea lukevalle yleisölle. Kirja-arvion tehtävänä ei siis ole osoittaa arvioijan omaa pätevyyttä tai alleviivata sitä, mitä kirjasta mahdollisesti puuttuu. Kirjaa on arvioitava sen omista lähtökohdista ja tavoitteista käsin. Henkilökohtaisuudet eivät saa vaikuttaa arvion sisältöön. Kritiikkiä toki saa ja pitääkin esittää, mutta sen on oltava perusteltua, rakentavaa ja rohkaisevaa. Kirja, josta ei löydy kiinnostavaa sanottavaa tai jollain tavalla innostavaa ajattelua, kannattaa jättää arvioimatta.

Open access eli vapaa saatavuus internetissä on Eloren kirjoittajalle sekä mahdollisuus että vastuu. Kirjoittaja on itse vastuussa tekstinsä sisällöstä, eivätkä tekstit edusta Eloren tai Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry:n kantaa. Toimitus pidättää itselleen oikeuden päättää tekstien julkaisusta prosessin kaikissa vaiheissa.