Aktuellspalten

I Elores aktuelltspalt publiceras kommentarer, inlägg, lectio, konferens- och seminarierapporter, och annat som är aktuellt för tillfället. Vem som helst som läser Elore kan skicka sin text till denna spalt. Skribenterna bör kontakta ansvariga redaktörer innan skrivarbetet inleds. Den färdiga texten skickas inom deadline till redaktören som bifogad RTF-fil. Elore redigerar alla texter som publiceras, och redaktörerna ger skribenten ändringsförslag via e-post.

Anvisningar till skribenterna

Texterna till aktuelltspalten ska vara 3–5 sidor långa. För den tekniska utformningen följer man Elores allmänna skrivdirektiv. Vi önskar att skribenterna sätter ut mellanrubriker.

Texten förses alltid med en rubrik, som kan vara tvådelad. Under rubriken kommer skribentens namn:

Exempel:


Den mångsidiga folkloristiken
Seminarium om aktuella inriktningar 1–4.3.2005, Åbo

Marika Modellskribent

I slutet av texten bifogas en fritt formulerad presentation där skribentens akademiska grad och/eller yrke, samt verksamhets- eller hemort framkommer:

Filosofie doktor Magnus Modellskribent forskar i folkloristik vid Åbo Akademi.

En bra text

Texterna som publiceras i aktuellspalten koncentrerar sig kring ett tema eller en synvinkel. Du som skriver ska tänka efter hur texten passar ihop med Elores vetenskapsområden och vad som är intressant för läsaren. I bästa fall diskuterar folk från olika ämnen, i olika ålder, från olika universitet och med olika forskningsinriktningar. Tidskriften välkomnar alla forskare, experter och studenter från traditionsvetenskaperna och närliggande ämnen att skicka inlägg till spalten.

Ditt ansvar som skribent

Chefsredaktören avgör tillsammans med spaltens redaktörer om en text kan publiceras. När man skriver är det bra att komma ihåg målet med den vetenskapliga debatten: publicerade texter för den vetenskapliga diskussionen framåt och de är ämnade för Elores läsare. Med Open Access eller fri tillgänglighet på Internet följer både möjligheter och ansvar för dig som skribent. Kritik både får och ska framföras, men den ska vara välgrundad, konstruktiv och etiskt hållen. Det som ligger utanför vetenskapen får inte påverka innehållet i den publicerade texten.

Texterna representerar inte Elores eller Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry:s ståndpunkter, utan det är du själv som skribent som står för innehåller i din text. Redaktionen förbehåller sig rätten att besluta om publicering i redigeringens alla lägen.