Bokrecension

Elore tillhandahåller böcker för recensering genom Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry:s e-postlista, men tar gärna emot förslag till recensionsböcker även utanför listan. Vill du recensera en bok, ska du kontakta någon av de ansvariga redaktörerna innan du inleder skrivarbetet. Den färdiga recensionen skickas inom deadline till recensionsredaktörerna som bifogad RTF-fil. Elore redigerar alla texter som publiceras, vilket innebär att redaktörerna kommer att kontakta dig om behov föreligger. Den som recenserar en bok får behålla boken som ersättning.

Anvisningar till skribenterna

Recensionens längd varierar enligt bokens innehåll. Den rekommenderade längden är dock 3–5 sidor. För den tekniska utformningen följer du Elores allmänna skrivdirektiv. Vi önskar att skribenterna sätter ut mellanrubriker. Recensionen ges en egen rubrik som inte är densamma som titeln på den recenserade boken. Direkt under rubriken anges uppgifter både om den recenserade boken och om recensenten.

 Exempel:


Forskning, känslor och förståelse (rubrik)

Marander-Eklund, Lena & Illman, Ruth (red.) 2007: Känslornas koreografi. Reflektioner kring känsla och förståelse i kulturforskning. 
Hedemora: Gidlund.
 Peter Nynäs

I slutet av texten bifogas en fritt formulerad presentation där skribentens akademiska grad och/eller yrke, samt verksamhets- eller hemort framkommer:

Filosofie doktor Magnus Modellskribent forskar i folkloristik vid Åbo Akademi.


En bra text

Recensionens syfte är att presentera en bok – men man ska inte referera bokens innehåll. Recensenten ska förse läsaren med relevant bakgrundsinformation och tala om vilken forskningstradition eller -inriktning boken hör till, vilka dess syften och utgångspunkter är samt redogöra för författarens metodologiska val. Du får gärna reflektera över varför boken är intressant och vad dess bidrag är till vårt vetenskapsområde och de närliggande ämnena. Det ska tydligt framgå när texten härrör ur boken och när det är fråga om dina egna tankar. Som recensent får du gärna diskutera boken även genom dina forskarglasögon: vad intresserar just dig i boken, på vilket sätt bidrar den till din forskning och vilka tankegångar väcker boken hos dig.

Recensenten skall dock alltid ta hänsyn till bokens utgångspunkter och syften. Om boken hör hemma inom ett annat vetenskapsområde, ska du inte enbart bedöma den utifrån ditt område eller din egen forskning. En bra recension ger utrymme för boken och dess egenart. I en recension ska man eftersträva skärpa och precision; lösa sammanfattningar av boken i sin helhet bör undvikas.

Ditt ansvar som skribent

När man skriver är det bra att komma ihåg målet med den vetenskapliga debatten: publicerade texter för den vetenskapliga diskussionen framåt och texterna är ämnade för Elores läsare. Recensionens syfte är således inte att framhäva recensentens egen förträfflighet eller understryka det som boken möjligen saknar. Personliga mellanhavanden mellan recensent och författare får inte påverka recensionens innehåll. Kritik både får och ska framföras, men den ska vara välgrundad, konstruktiv och uppmuntrande. Finner du boken fullständigt ointressant eller föga inspirerande är det bäst att avstå från att recensera.

Med Open Access eller fri tillgänglighet på internet följer både möjligheter och ansvar för dig som skribent. Texterna representerar inte Elores eller Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry:s ståndpunkter, utan det är du själv som skribent som står för innehåller i din text. Redaktionen förbehåller sig rätten att besluta om publicering i redigeringens alla lägen.