”Numerot voivat näyttää sataa, mutta juna ei kulje”

– Populaarin verkkokeskustelun perspektiivi kansalliseen velkakulttuuriin ja kestävän taloudenpidon ehtoihin

 

Juhana Venäläinen

 

Klikkaa artikkeliin!

Tässä artikkelissa tarkastellaan julkisen velkaantumisen vähentämisen pakkoa politiikkaideana, joka versoo talouden ja politiikan asiantuntijakeskusteluista, mutta saa tukea myös laajemmin jaetuista vastuullisen taloudenpidon järjestämistä koskevista käsityksistä. Erityisenä tutkimuskysymyksenä on, kuinka arkinen ymmärrys kestävän taloudenpidon ehdoista tukee poliittista argumenttia velan vähentämisen välttämättömyydestä. Analyysi perustuu vuodelta 2015 kerättyyn verkkokeskusteluaineistoon, joka sisältää 1060 kommenttia velkaantumiseen ja valtiontalouden tasapainoon liittyvistä uutiskeskusteluista.

Analyysissa eritellään kolme diskursiivista muodostelmaa, velkapelon rationaliteettia, jotka yhdessä tukevat julkisen velkaantumisen vähentämisen pakon politiikkaidean ymmärrettävyyttä ja hyväksyttävyyttä: talous neutraaleina tosiasioina, talous moraalisena vastuunkantamisena sekä talous politiikan reunaehtoina. Lisäksi artikkelissa tarkastellaan näitä rationaliteetteja haastamaan pyrkiviä vastapuheita. Artikkeli osoittaa, että velkaa koskevan keskustelun taustalta voidaan tunnistaa syväänjuurtuneita periaatteita, jotka ilmentävät käsityksiämme talouden, politiikan ja moraalin suhteista.

 

Abstract

”The numbers might be high, but the train is out of order”: A perspective from popular online news discussion to the national culture of debt and the preconditions of economic sustainability

 

This article examines the necessity to reduce public debt as a political idea, which sprouts in the expert discourse of politics and economy but is also supported by more broadly shared notions of the responsible management of economic affairs. In particular, the article seeks to unveil how the quotidian understandings of the preconditions of economic sustainability support the political argument of the necessity to reduce public debt. The research material consists of 1060 comments regarding debt and government budget balance, which were collected from online news articles.

In the analysis, three discursive formations – rationalities of the dread of debt – are constructed, all of them together supporting the comprehensibility and acceptability of the political idea of reducing public debt: 1) economy as neutral facts; 2) economy as taking moral responsibility; and 3) economy as setting boundaries to politics. In addition, the article exposes counter-discourses that seek to challenge these rationalities. In conclusion, the article shows that behind the debate on public debt it is possible to recognise deeply-rooted principles that express common notions about the relations between economy, politics, and morals.

SaveSave

SaveSave