Tieto, valta ja vastuu erityislasten hoidossa

Pilvi Hämeenaho

 

Artikkelissa tarkastelen sitä, kuinka erityislasten vanhempien tieto ja asiantuntemus lasta koskevissa asioissa rakentuu ja kuinka siihen suhtaudutaan auttamistyön tilanteissa. Aineistoni koostuu vanhempien kokemuskertomuksista, joissa he kuvaavat erityislapsen vanhemmuuteen kasvua sekä kohtaamisia ammattilaisten kanssa auttamistyön kentillä. Tutkimukseni rakentaa kuvan epäsymmetriselle vallalle perustuvasta vuorovaikutuksesta, jossa ammattilaisen ja asiakkaan roolia määrittelevät kulttuuriset kategoriat vaikuttavat vanhempien mahdollisuuksiin osallistua auttamistyön neuvotteluihin. Näiden kategorioiden mukaan asiakkaan roolina on olla tiedon ja avun vastaanottaja, minkä seurauksena heidän asiantuntijuudelleen ei ole luontevaa paikkaa lapsen hoitoa ja kuntoutusta koskevissa neuvotteluissa.

Vanhempien kokemuskertomusten mukaan heidän monipuolinen asiantuntemuksensa ei aina tule tunnistetuksi, eikä heidän tietojaan kuulla tai huomioida riittävästi. Tämän vuoksi vanhemmat kokevat joskus voimakasta tarvetta puolustaa lapsensa asiaa rikkomalla asiakkaalle annettua tiedon vastaanottajan roolia. Vanhempien toiminnan taustalla on huoli lapsesta ja siitä, pystyvätkö ammattilaiset omien erityisalojensa tuntijoina näkemään lapsen kokonaisvaltaiset tarpeet. Lapselle parasta hoitoa ja kuntoutusta ei ole mahdollista suunnitella ilman riittävää ymmärrystä lapsen arkielämästä. Vaikka hoitoa koskevan päätöksenteon tulee perustua ammattilaisten tiedolle, myös vanhemmilla oleva kokonaisvaltainen ymmärrys lapsen arjesta on tietoa, jota tarvitaan hoidon suunnittelun tueksi. Nostankin artikkelissani esiin tarpeen uusintaa asiakkaan kategoriaan sisäänkirjoitettuja käsityksiä asiakkaan toimijuudesta ja asiantuntemuksesta. Tutkimukseni osoittaa myös, kuinka tärkeää on pyrkiä erilaisten tietoperustojen tunnistamiseen ja yhteensovittamiseen, jotta toiminnan tavoitteena oleva lapsen paras voidaan saavuttaa.

Lue artikkeli

 

 

Knowledge, power and responsibility in the health care for special needs children

The article explores what kind of knowledge parents of special needs children have and how their expertise on their child is recognised in multi-professional negotiations related to child’s treatment and rehabilitation. The issue is studied from the perspective of parents. The data used consists of parents’ narratives about the growth to parenting a special needs child. The narratives also illuminate how parents have experienced their role and agency in collaboration with professionals.

The starting point of the analysis is the recognition of the cultural categories that create asymmetrical power relations between clients and professionals in health care systems. These categories produce and strengthen the role expectations that qualify the clients’ position as subordinate to professionals and accord the clients the role of a receiver of help and information provided by professionals and experts. Within this categorical thinking it may be difficult to recognise the value of clients’ knowledge as it emanates from a knowledge system different than the bio-medical knowledge of professionals.

The parents’ narratives reveal that their comprehensive knowledge of their child is not always taken into account when decisions about the child’s treatment are made. From this follows that sometimes parents feel forced to challenge their role only as a client and strive for a role of an expert. Albeit the professionals’ understanding and medical expertise is the most important source of knowledge in decision-making, the analysis shows how parents also have multifaceted expertise on their child, which has high importance when the child’s best interests are pursued.

Cultural categories and the role expectations ensued by them should be rethought and altered to represent the breadth of clients’ knowledge and expertise. The research also brings to light the need to find ways to combine different knowledge systems in order to develop collaboration between parents and professionals.

Read the article