Tyhjiin oli varaa: c-kasetit ja nuorten suomalaisten tutustuminen kuluttajuuteen 1970–90-luvuilla

Kaarina Kilpiö

 

Klikkaa artikkeliin!

Artikkelissa tarkastellaan c-kasettien käyttöä analysoimalla vuonna 2010 järjestetyn muistitietokyselyn aineistoa. Kyselyvastausten avulla perehdytään kuluttajuuden kehittymiseen suomalaisten muistelemana. Aineistosta seulotaan esiin positiointeja, joiden avulla selvennetään kasettikulutuskäytäntöjen – erityisesti kotiäänittämisen – ja muistetun musiikinkäytön yhteyksiä kuluttajien itseymmärrykseen. Artikkelissa on etnografisen kuluttajatutkimuksen näkökulma ja metodina kyselyvastausten teemoiteltu lähiluku. Analyysin antamat suuntaviivat kootaan kasettikuluttajapositioiksi, joita voidaan soveltaa muidenkin aineellista ja aineetonta kuluttamista yhdistelevien kulutuskäytäntöjen analysoimiseen.

 

Abstract

The blanks I could afford: C-cassettes and the familiarisation of young Finns with consumption in the 1970s up to the 1990s

The article analyses an extensive body of memory data, collected from Finnish c-cassette users with a survey conducted in 2010. The respondents wrote about their cassette use and the practices involved. In this article, the elements and phases of developing a consumer position expressed in the texts are close read with an ethnographic consumer research approach. Cassette consuming positions imbibed by respondents describing home taping are analysed. These positions are then presented on a more abstract level and offered as one possibility for future research to gain a deeper understanding of consumption that combines both the immaterial and material.

SaveSave

SaveSave